در آغاز امروز قیمت دلار به مانند روز گذشته بر مدار ثبات است و به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است….

در آغاز امروز قیمت دلار به مانند روز گذشته بر مدار ثبات است و به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.