بازار امروز شاهد افزایش قیمت دلار است که 310 تومان بالا رفت و به ۲۹,۲۴۰ (بیست و نه هزار و دویست و چهل ) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افزایش قیمت دلار است که 310 تومان بالا رفت و به ۲۹,۲۴۰ (بیست و نه هزار و دویست و چهل ) تومان رسید.