بازار امروز شاهد افت 50 تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۳۲۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و بیست) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افت 50 تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۳۲۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و بیست) تومان رسید.