بازار آزاد امروز شاهد کاهش 550 تومانی قیمت دلار است که ۲۶,۹۵۰ (بیست و شش هزار و نهصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

بازار آزاد امروز شاهد کاهش 550 تومانی قیمت دلار است که ۲۶,۹۵۰ (بیست و شش هزار و نهصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.