بازار امروز شاهد افت 290 تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۵۴۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و چهل) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افت 290 تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۵۴۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و چهل) تومان رسید.