دلار امروز در بازار آزاد 90 تومان گران شد و ۲۷,۶۲۰ (بیست و هفت هزار و ششصد و بیست ) تومان قیمت گذاری شد.

دلار امروز در بازار آزاد 90 تومان گران شد و ۲۷,۶۲۰ (بیست و هفت هزار و ششصد و بیست ) تومان قیمت گذاری شد.