بازار آزاد امروز شاهد افزایش محسوس قیمت دلار است که با رشد 430 تومانی، ۲۷,۵۵۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

بازار آزاد امروز شاهد افزایش محسوس قیمت دلار است که با رشد 430 تومانی، ۲۷,۵۵۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.