امروز قیمت دلار 80 تومان پایین آمد و به ۲۸,۵۵۰ (بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.

امروز قیمت دلار 80 تومان پایین آمد و به ۲۸,۵۵۰ (بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.