بازار آزاد در پایان امروز شاهد افت 40 تومانی قیمت دلار است که ۲۷,۵۵۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

بازار آزاد در پایان امروز شاهد افت 40 تومانی قیمت دلار است که ۲۷,۵۵۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.