بازار آزاد امروز شاهد افت 20 تومانی قیمت دلار است که ۲۷,۴۶۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

بازار آزاد امروز شاهد افت 20 تومانی قیمت دلار است که ۲۷,۴۶۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.