در جریان فعالیت امروز بازار آزاد قیمت دلار 100 تومان رشد داشت و به ۲۷,۴۵۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

در جریان فعالیت امروز بازار آزاد قیمت دلار 100 تومان رشد داشت و به ۲۷,۴۵۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.