در پایان امروز قیمت دلار در جریان معاملات ثبات را در پیش گرفته است و به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش تغییری را تجربه نکرده است….

در پایان امروز قیمت دلار در جریان معاملات ثبات را در پیش گرفته است و به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش تغییری را تجربه نکرده است.