افت و یا ثبات قیمت در بازار خودروهای داخلی در آخرین هفته دی در حالی ثبت شد که شاهد نوسان نرخ دلار بودیم. طوریکه در آخرین روزهای هفته این نوسان به بیش از 200 تومان رسید….

افت و یا ثبات قیمت در بازار خودروهای داخلی در آخرین هفته دی در حالی ثبت شد که شاهد نوسان نرخ دلار بودیم. طوریکه در آخرین روزهای هفته این نوسان به بیش از 200 تومان رسید.