اقتصادنیوز: امروز «کوییک معمولی» بدون تغییر و با قیمت 171 میلیون تومان در بازار عرضه شد و «کوییکR» هم با افت یک میلیونی قیمت در بازار 175 میلیون تومانی قیمت خورد….

اقتصادنیوز: امروز «کوییک معمولی» بدون تغییر و با قیمت 171 میلیون تومان در بازار عرضه شد و «کوییکR» هم با افت یک میلیونی قیمت در بازار 175 میلیون تومانی قیمت خورد.