اقتصادنیوز: ٍرصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که قیمت «شاهین» که روز گذشته با رشد 8 میلیون تومانی در بازار رکورد افزایش قیمت را زد بود، امروز هم یک میلیون تومان افزایش داشت و در بازار به 338 میلیون تومان رسید….

اقتصادنیوز: ٍرصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که قیمت «شاهین» که روز گذشته با رشد 8 میلیون تومانی در بازار رکورد افزایش قیمت را زد بود، امروز هم یک میلیون تومان افزایش داشت و در بازار به 338 میلیون تومان رسید.