براساس ارزیابی بازار خودرو امروز شاهین با افزایش 2 میلیونی در بازار 380 میلیون قیمت خورد.

براساس ارزیابی بازار خودرو امروز شاهین با افزایش 2 میلیونی در بازار 380 میلیون قیمت خورد.