در میان خودروهای خانواده 206 امروز «پژو 206 صندوقدار» و « پژو 206 تیپ 5» با افزایش یک میلیون تومانی هر دو با قیمت 295 تومانی در بازار قیمت گذاری شدند….

در میان خودروهای خانواده 206 امروز «پژو 206 صندوقدار» و « پژو 206 تیپ 5» با افزایش یک میلیون تومانی هر دو با قیمت 295 تومانی در بازار قیمت گذاری شدند.