اقتصادنیوز: امروز «پژو 206 تیپ 5» با قیمت 290 میلیون تومان و «پژو 206 صندوقدار نیز 283 میلیون تومان قیمت خوردند.

اقتصادنیوز: امروز «پژو 206 تیپ 5» با قیمت 290 میلیون تومان و «پژو 206 صندوقدار نیز 283 میلیون تومان قیمت خوردند.