بر اساس قیمت‌های امروز محصولات سایپا بجز افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت سایپا۱۱۱، قیمت سایر محصولات بدون تغییر باقی ماند.

بر اساس قیمت‌های امروز محصولات سایپا بجز افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت سایپا۱۱۱، قیمت سایر محصولات بدون تغییر باقی ماند.