قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار امروز ۱۸ آذر ۱۴۰۰ در جدول زیر آمده است.

قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار امروز ۱۸ آذر ۱۴۰۰ در جدول زیر آمده است.