قیمت محصولات ایران خودرو و سایپارامروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ با روز گذشته تفاوتی نداشت و بدون کاهش یا افزایشی به فروش رسید

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپارامروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ با روز گذشته تفاوتی نداشت و بدون کاهش یا افزایشی به فروش رسید