قیمت خاویار در بازارهای ایرانی با توجه به کیفیت و نوع آن، از ۳۸۵ تا ۹۵۰ هزار تومان در هر ۵۰ گرم است.

قیمت خاویار در بازارهای ایرانی با توجه به کیفیت و نوع آن، از ۳۸۵ تا ۹۵۰ هزار تومان در هر ۵۰ گرم است.