اقتصادنیوز: قیمت مرغ در هفته گذشته از کیلویی ۴۶ تا ۴۸ هزار تومان به کیلویی ۵۵ هزار تومان رسید و این هفته نیز جهش دیگری را تجربه کرد و به ۶۰ هزار تومان نزدیک شد….

اقتصادنیوز: قیمت مرغ در هفته گذشته از کیلویی ۴۶ تا ۴۸ هزار تومان به کیلویی ۵۵ هزار تومان رسید و این هفته نیز جهش دیگری را تجربه کرد و به ۶۰ هزار تومان نزدیک شد.