حسین دماوندی نژاد گفت: قیمت مرغ به صورت مصوب ۳۱ هزار تومان می باشد که با قیمت های فراتر و پایین تر از این نرخ به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد….

حسین دماوندی نژاد گفت: قیمت مرغ به صورت مصوب ۳۱ هزار تومان می باشد که با قیمت های فراتر و پایین تر از این نرخ به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد.