اقتصادنیوز: به گفته معاون مجتمع عروجیان بهشت زهرا، پایین‌ترین قیمت قبر، رایگان است یعنی هر کس می‌تواند در فاز ٣ قطعه فعال داشته باشد و فقط ۵٠٠ هزار تومان هزینه خدمات بپردازد، اما قبر ٣ طبقه در قطعات عمومی، ۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان هزینه دارد….

اقتصادنیوز: به گفته معاون مجتمع عروجیان بهشت زهرا، پایین‌ترین قیمت قبر، رایگان است یعنی هر کس می‌تواند در فاز ٣ قطعه فعال داشته باشد و فقط ٥٠٠ هزار تومان هزینه خدمات بپردازد، اما قبر ٣ طبقه در قطعات عمومی، ٦ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان هزینه دارد.