این روزنامه دولتی چین می‌گوید که بازار ارزهای دیجیتال پر از دست‏کاری است.

این روزنامه دولتی چین می‌گوید که بازار ارزهای دیجیتال پر از دست‏کاری است.