اقتصادنیوز: در جدول زیر، قیمت مسکن امروز 14 اردیبهشت در مناطق 22 گانه تهران گردآوری شده است.

اقتصادنیوز: در جدول زیر، قیمت مسکن امروز 14 اردیبهشت در مناطق 22 گانه تهران گردآوری شده است.