فروش آیفون ۱۴ و ۱۵ با وجود منع قانونی کماکان ادامه دارد.

فروش آیفون ۱۴ و ۱۵ با وجود منع قانونی کماکان ادامه دارد.