اقتصادنیوز: برای خرید یک واحد 210متری در منطقه درکه باید 35 میلیارد تومان هزینه کنید.

اقتصادنیوز: برای خرید یک واحد 210متری در منطقه درکه باید 35 میلیارد تومان هزینه کنید.