قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز در سال ۵۶ سرآغازی برای صدور انقلاب از پیرامون کشور به مرکز کشور بود و به گفته تحلیل گران، این قیام نقطه شروع انقلاب عظیم ۴۱ سال پیش و زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ شد….

قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز در سال ۵۶ سرآغازی برای صدور انقلاب از پیرامون کشور به مرکز کشور بود و به گفته تحلیل گران، این قیام نقطه شروع انقلاب عظیم ۴۱ سال پیش و زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ شد.