معاون اول رئیس جمهور گفت: اگر تا جمعه هفته آینده مرغ نیامد با من تماس بگیرید!

معاون اول رئیس جمهور گفت: اگر تا جمعه هفته آینده مرغ نیامد با من تماس بگیرید!