در پی سقوط شهر کابل پایتخت افغانستان به دست طالبان در یکشنبه گذشته، آمریکا، انگلیس، کانادا، دانمارک، نروژ و دیگر همپیمانان آمریکا اقدام به بستن سفارتخانه هایشان در افغانستان و خارج سازی پرسنل دیپلماتیک خود کردند….

در پی سقوط شهر کابل پایتخت افغانستان به دست طالبان در یکشنبه گذشته، آمریکا، انگلیس، کانادا، دانمارک، نروژ و دیگر همپیمانان آمریکا اقدام به بستن سفارتخانه هایشان در افغانستان و خارج سازی پرسنل دیپلماتیک خود کردند.