احمد مسعود گفت: حاج قاسم بعد از شهادت پدرم به خانه ما آمد و گفت من یک وعده ای به پدرت دادم که اگر من شهید شدم او حق عمویی را برای فرزندانم ادا کند و اگر او شهید شد من حق عمویی را ادا کنم….

احمد مسعود گفت: حاج قاسم بعد از شهادت پدرم به خانه ما آمد و گفت من یک وعده ای به پدرت دادم که اگر من شهید شدم او حق عمویی را برای فرزندانم ادا کند و اگر او شهید شد من حق عمویی را ادا کنم.