با وجود اینکه هر ۴ تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا در قطر در یک هتل هستند اما هیچ دسترسی به یکدیگر ندارند.

با وجود اینکه هر ۴ تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا در قطر در یک هتل هستند اما هیچ دسترسی به یکدیگر ندارند.