پاول فادچک، قهرمان پرتاب چکش جهان گفت: حدادی دوست بسیار خوب من است و فکر می‌کنم او بهترین دوومیدانی‌کار ایران است.

پاول فادچک، قهرمان پرتاب چکش جهان گفت: حدادی دوست بسیار خوب من است و فکر می‌کنم او بهترین دوومیدانی‌کار ایران است.