عنوان قهرمانی لیگ برتر وزنه برداری جوانان کشور به تیم ملی حفاری رسید.

عنوان قهرمانی لیگ برتر وزنه برداری جوانان کشور به تیم ملی حفاری رسید.