لرستان قهرمان مسابقات جودو بانوان کارگر کشور شد.

لرستان قهرمان مسابقات جودو بانوان کارگر کشور شد.