باشگاه پرسپولیس با وجود خریدهای زیاد در نقل و انتقالات تابستانی هنوز در یک پست با شک و تردیدهایی رو به رو است.

باشگاه پرسپولیس با وجود خریدهای زیاد در نقل و انتقالات تابستانی هنوز در یک پست با شک و تردیدهایی رو به رو است.