با ادامه روند شمارش آرا در ترکیه کمال قلیچدار اوغلو رقیب اردوغان با انتشار توئیتی نوشت: به ناظرین و مسئولین صندوق‌ها اعتماد داریم.

با ادامه روند شمارش آرا در ترکیه کمال قلیچدار اوغلو رقیب اردوغان با انتشار توئیتی نوشت: به ناظرین و مسئولین صندوق‌ها اعتماد داریم.