لیست جدید تیم ملی بدون حضور چند ستاره مطرح منتشر شده است.

لیست جدید تیم ملی بدون حضور چند ستاره مطرح منتشر شده است.