سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: ۱۳ سال تلاش کردم تا چیزی را ثابت کنم و ثابت هم کردم، ولی قسمت نبود به تیم ملی برگردم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: ۱۳ سال تلاش کردم تا چیزی را ثابت کنم و ثابت هم کردم، ولی قسمت نبود به تیم ملی برگردم.