پرس از جلو نگرش فوتبال من است.روسیه هم مانند ما ۴ ماه در شرایط مسابقه نبود.با ایده‌آل‌های خودمان هنوز خیلی فاصله داریم.

پرس از جلو نگرش فوتبال من است.روسیه هم مانند ما ۴ ماه در شرایط مسابقه نبود.با ایده‌آل‌های خودمان هنوز خیلی فاصله داریم.