فدراسیون والیبال روسیه خبر داد که دیگر با ساملوو همکاری نمی کند.

فدراسیون والیبال روسیه خبر داد که دیگر با ساملوو همکاری نمی کند.