جریان برق امروز در مناطق شهری و روستایی ۷ شهرستان گیلان، به مدت ۲ ساعت قطع خواهد شد.

جریان برق امروز در مناطق شهری و روستایی ۷ شهرستان گیلان، به مدت ۲ ساعت قطع خواهد شد.