امروز جمعه تا حدود ساعت 16 ظهر، اینترنت برقرار بود ولی همچنان واتس اپ و اینستاگرام فیلتر بودند.

امروز جمعه تا حدود ساعت 16 ظهر، اینترنت برقرار بود ولی همچنان واتس اپ و اینستاگرام فیلتر بودند.