مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت برق هیچ یک از شهرها و روستاهای استان قطع نیست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت برق هیچ یک از شهرها و روستاهای استان قطع نیست.