تحقیقات علمی نشان می‌دهد قطب جنوب دارای جنگل و پوشش سبز بوده است که با آتش‌سوزی‌های پی‌درپی از نابود می‌شود.

تحقیقات علمی نشان می‌دهد قطب جنوب دارای جنگل و پوشش سبز بوده است که با آتش‌سوزی‌های پی‌درپی از نابود می‌شود.