18.3 سلسیوس براساس اطلاعات منتشر شده سازمان ملل- بالاترین دمای ثبت شده در قطب جنوب

18.3 سلسیوس براساس اطلاعات منتشر شده سازمان ملل- بالاترین دمای ثبت شده در قطب جنوب