معاون فرماندار سیرجان از توقف قطار بندرعباس به تهران در این شهرستان خبر داد.

معاون فرماندار سیرجان از توقف قطار بندرعباس به تهران در این شهرستان خبر داد.