این زن در تحقیقات به پلیس گفت: «مدتی بود که زن همسایه با من دشمن شده بود. هر بار او را می‌دیدم، بی‌دلیل دعوا به راه می‌انداخت. نمی‌دانستم چرا با من اینطور برخورد می‌کند. دیگر از دستش کلافه و عصبانی شده بودم. تا اینکه آخرین بار دوباره با هم درگیر شدی…

این زن در تحقیقات به پلیس گفت: «مدتی بود که زن همسایه با من دشمن شده بود. هر بار او را می‌دیدم، بی‌دلیل دعوا به راه می‌انداخت. نمی‌دانستم چرا با من اینطور برخورد می‌کند. دیگر از دستش کلافه و عصبانی شده بودم. تا اینکه آخرین بار دوباره با هم درگیر شدیم. او بی‌دلیل سد راه من شد و دعوا به راه انداخت. ناگهان ظرفی را روی صورتم خالی کرد و متواری شد. صورتم سوخت و فریادزنان از مردم کمک خواستم.»